Efikasnost organizacija u postizanju njihovih ciljeva (efektivnost je izbor pravih ciljeva) može se izmeriti skalom koju pretstavljaju dve knjige.

Prva knjiga je “Poruka Garsiji”. “A message to Garcia”. Ova knjiga predstavlja najvišu moguću efikasnost u postizanju ciljeva organizacije uz minimalnu potrebu za komunikacijom i birokratijom u okviru organizacije.

Druga knjiga je “Priručnik za sabotažu organizacija” koji je izdala CIA 1944 godine, eng. “Simple sabotage field manual“. Ova knjiga sadrži uputstva – kako sabotirati organizaciju u postizanju njenih ciljeva, odnosno smanjiti efikasnost na minimum uz maksimalno povećanje komunikacije i birokratije. Evo par isečaka:

1. Insistirati da se sve radi kroz zvanične kanale, nikad ne dopustiti prečice da bi se postizanje cilja ubrzalo.

2. Držite zamorne i dugačke govore kad god i koliko god je moguće.

3. Spominjite nebitne stvari kad god je moguće.

4. Uvek ispravljate sagovornike ako ne koriste tačne pojmove – bavite se pojmovima a ne suštinom.

5. Tražite apsolutnu efikasnost na apsolutno ne-efektivnim stvarima i ciljevima.

6. Kada vas neko pita za jednostavan odgovor – dajte zbunjujuć i dugačak odgovor.

Svaka organizacija svoju efikasnost može izmeriti skalom predstavljenom ovim dvema knjigama.

Na levoj strani skale nalazi se knjiga “Poruka Garsiji”, na desnoj strani skale nalazi se knjiga “Priručnik za sabotažu organizacija”. Sagledajte vašu organizaciju, ljude koji rade u njoj, ciljeve koje ima, načine na koji se trudite da postižete te ciljeve. Na kojem delu skale se nalazi vaša organizacija?